boekhouding, advies en belastingen voor

kleine ondernemers en particulieren

Checklist belastingen

Checklist belastingen

Voor behandeling en opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 2007 zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren heb ik onderstaande lijst opgesteld. Ik verzoek u de gevraagde stukken en informatie daarvan (voor zover van toepassing) mee te brengen.

 

Had u in 2007 een voorlopige teruggave en/of voorlopige aanslag? Meebrengen, ook die van uw partner heffingskortingen)

Kreeg u in 2007 huurtoeslag? Meebrengen

 

Bij huwelijk of samenwonen in 2007. Gehuwd of samenwonend: ja/nee In de loop van 2007 gehuwd/samenwonend: datum

Indien samenwonend: heeft u bezwaar tegen fiscaal partnerschap ja/nee

Meebrengen: Partnergegevens, geboortedatum, sofinummer, inkomensgegevens (jaaropgave)

 

Bij scheiding in 2007? Alle gegevens van ex-partner. Datum scheiding. Betaalde alimentatie. Ontvangen alimentatie. Afkoop alimentatie.

 

Thuiswonende kinderen? Geboortedatum en voorletters van thuiswonende, minderjarige kinderen

 

Inkomen over 2007. Meebrengen: Jaaropgave(n) per werkgever en/of uitkeringsinstantie. Evt. ook lijfrente of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of alimentative

 

Had u in 2007 een auto van de zaak? Heeft uw werkgever de belasting over de bijtelling al van uw loon ingehouden, dan hoeft U geen gegevens te verstrekken. Anders: periode aangeven, cataloguswaarde, type en merk auto, bouwjaar, privé gereden kilometers, evt. ritadministratie en/of eigen bijdrage

Reiskosten met openbaar vervoer? Opgave van ontvangen vergoedingen van werkgever voor openbaar vervoer. Evt. openbaarvervoer verklaring

 

Had u inkomsten als freelancer, alfahulp of bijverdiensten uit ter beschikkingstelling van vermogensbestanddelen zoals rente en/of huur? _ Meebrengen: Overzichten van de inkomsten en evt. gemaakte kosten of uitkering uit een kapitaalverzekering

Had u inkomsten uit periodieke uitkeringen _ Overheidsbijdrage eigen woning, alimentatie, termijnen van lijfrente, studietoelagen, uitkeringen i.v.m. invaliditeit, ziekte of ongeval e.d.? (bijv. uitkering uit particuliere AOV verzekering) meebrengen gegevens

 

Heeft u in 2007 ouderschapsverlof gehad? (vanuit de levensloopregeling)  Meebrengen: Ouderschapsverlofverklaring van uw werkgever

 

Heeft u een eigen woning? (alleen als hoofdverblijf ). Meebrengen: WOZ-waarde 2007 van de gemeente. Jaaropgave betaalde hypotheekrente, boete rente, ontvangen depotrente. Jaaropgave totale hypotheekschuld. Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal en beklemming

Heeft u een woning in 2007 gekocht? Meebrengen: Gemaakte kosten zoals, notaris, taxatie, afsluitprovisie, boeterente e.d.

Heeft u uw woning in 2007 verkocht? Meebrengen: Afrekening notaris. Restschuld oude hypotheek, verkoopkosten (courtage, notariskosten, taxatiekosten)

Heeft u uw woning verhuurd in 2007?  Opgave periode verhuur en ontvangen huur.

 

Heeft u uitgaven gedaan voor inkomensvoorzieningen? Indien u lijfrente heeft betaald, meebrengen polis en betaalde lijfrente premies 2007 en bedrag pensioenaangroei 2006, Premies voor periodieke uitkeringen bij ziekte, invaliditeit of ongeval, Premies voor vrijwillige bijdrage Algemene Nabestaande Wet, Premies WAZ

 

Heeft u minimaal 5% aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie? Meebrengen: opgeven ontvangen dividenden en andere winstuitkeringen (ook van partner en/of minderjarige kinderen)

 

Bezittingen ( zoals spaargelden, aandelen, 2e woning, beleggingskostbaarheden, e.d.) met een waarde van meer dan € 19.698 p.p. of € 39.396 bij partners. Meebrengen: waarde per 1 jan. 2007 en waarde 31 dec. 2007. Meebrengen: bedrag durfkapitaal en/of groene beleggingen. Meebrengen: bedrag ingehouden dividendbelasting (Bankafschriften zijn gemakkelijk om nog iets op te kunnen zoeken)

Schulden ( zoals, consumptief krediet of hypotheek of studiefinanciering of financieren van aandelen) met een waarde van meer dan € 2.700 p.p. of € 5.400 bij partners. Meebrengen: waarde per 1 jan. 2007 en waarde per 31 dec. 2007

 

Ziekte, invaliditeit, bevalling? Algemene uitgave: Standaardpremie p.p., de in 2007 ontvangen zorgtoeslag, evt. de terugbetaalde zorgtoeslag, premies aanvullende verzekering, premies inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (zie salarisstrook of uitkeringsspecificatie). _ Niet (geheel) vergoede specifieke uitgaven: medicijnen, uitgaven voor verzorging of verpleging, uitgaven voor hulpmiddelen (bril, lenzen e.d.), aanpassing woning, vervoer zieke, dieetkosten, extra uitgaven kleding en beddengoed. (betalingsoverzichten zijn hierbij gemakkelijk). Niet (geheel) vergoede uitgaven voor extra gezinshulp en overige uitgaven (uitvaartverzekering). Eventuele beschikkingen Tijdelijke tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven (TBU; ook wel verzilveringregeling genoemd)

Overige buitengewone uitgaven? Specificaties van kosten bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte, adoptie, e.d.

 

Scholingsuitgaven bij meer dan € 500 p.p.? Specificatie studiekosten voor een beroep of werk

Giften? (totaal meer dan € 60 en meer dan 1% van uw (drempel)inkomen. Specificaties van periodieke giften vastgelegd bij een notaris en overige giften. Eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had

 

Kinderkorting? Vermeld de geboorte data van kinderen die op 1 jan. 2007 jonger waren dan 18 jaar

Combinatiekorting? Vermeld de geboorte data van kinderen die op 1 jan. 2007 jonger waren dan 12 jaar

Alleenstaande ouderkorting? Vermeld de geboorte data van kinderen die jonger waren dan 27 en die u meer dan 6 maanden alleen heeft moeten onderhouden

Ouderenkorting? U was in 2007 65 jaar of ouder

Jonggehandicaptenkorting? U had in 2007 een zogenaamde Wajong-uitkering

 

Meebrengen voor elektronisch verzenden Elektronische handtekening (5-cijfers) of DigiD van u en uw partner.

Indien u de aangifte niet eerder door mij liet verzorgen, heb ik de aangifte (inclusief specificaties) van 2006 nodig. Heeft u informatie die van belang zijn voor uw aangifte en niet in deze lijst voorkomen of twijfelt u over bepaalde zaken, kunt u deze natuurlijk altijd meebrengen. Dan bekijken we samen of deze informatie nodig is voor de aangifte.

.